Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hệ thống phần mềm bao gồm không chỉ những dịch vụ hỗ trợ khách hàng như chăm sóc – hỗ trợ, hướng dẫn, trả lời khách hàng trong suốt quá trình khách hàng sử dụng phần mềm kể từ sau giai đoạn triển khai và đi vào hoạt động, mà còn là việc liên tục phát triển nhằm cung cấp các phiên bản nâng cấp phần mềm phù hợp với quy trình hoạt động khách hàng.